Skriveoppgaver

Kanskje har arbeidet med temaet "Hvem er jeg?" gitt deg lyst til  å skrive selv? Her kommer noen forslag til skriveoppgaver.

Oppgave

Bokmål

 1. ”Dagens ungdom er utsatt for mote- og slankepress fra alle kanter.” Diskuter påstanden.

 

 1. Lag en annonse med tekst og bilde for et slankemiddel hvor du bruker ulike argumenter for å nå fram til unge jenter og/eller gutter.

 

 1. Er gutter feminine hvis de bruker sminke og parfyme? Er jenter maskuline hvis de mekker mopeden sin? Drøft dagens kjønnsrollemønster.

 

 1. Ungdommen har mange valgmuligheter når de skal finne ut hvordan de skal leve livet sitt. Hvem betyr mest for deg når du skal velge – foreldre, skole eller venner? (Valgene kan gjelde klær, fritidsaktiviteter, røyking og drikking, valgfag, framtidig yrke og så videre.)

 

 1. Skriv en artikkel der du drøfter om vi har full likestilling på alle områder i dag.

 

 1. Skriv et kåseri hvor tema og innhold skal være knyttet til dagens kjønnsroller. Lag overskrift selv.

 

 1. Ta utgangspunkt i diktet ”Det var da jeg flyttet” av Kathrine Grøndahl på side 220 i Spenn og skriv en novelle med samme tema.

 

 1. Får jenter og gutter den samme oppdragelsen i dag? Drøft konsekvensene av lik eller ulik oppdragelse.

 

Nynorsk

 

 1. ”Ungdommen i dag møter mote- og slankepress frå alle kantar.” Diskuter påstanden.

 

 1. Lag ein annonse med tekst og bilete for eit slankemiddel der du bruker ulike argument for å nå fram til unge jenter og/eller gutar.

 

 1. Er gutar feminine dersom dei bruker sminke og parfyme? Er jenter maskuline dersom dei mekkar mopeden sin? Drøft kjønnsrollemønsteret slik det er i dag.

 

 1. Ungdommen har mykje å velje mellom  når dei skal finne ut korleis die skal leve livet sitt. Kven har størst innverknad på deg når du skal velje – foreldre, skole eller venner? (Vala kan gjelde klede, fritidsaktivitetar, røyking og drikking, valfag, framtidig yrke og så vidare.)

 

 1. Skriv ein artikkel der du drøftar om vi har full likestilling på alle område i dag.

 

 1. Skriv eit kåseri der tema og innhald skal vere knytt til kjønnsroller i samtida vår. Lag overskrift sjølv.

 

 1. Ta utgangspunkt i diktet ”Det var da jeg flyttet” av Kathrine Grøndahl på side 220 i Spenn og skriv ei novelle med det same temaet

 

 1. Får jenter og gutar den samme oppseding i dag? Drøft konsekvensane av lik eller ulik oppseding.

 

Oppgaver

Skriveoppgaver
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.07.2006

© Cappelen Damm AS