Tema og kjernepunkter i episke tekster

Hvordan går vi fram når vi tolker episke tekster? Her presenterer vi et forslag som tar utgangspunkt i en diskusjon om tema og kjernepunkter.

Å foreslå et tema

Etter at vi har lest teksten, kan vi stille oss spørsmålet: Hvilke sider ved tilværelsen tar den opp? Vi lager oss en hypotese som vi skal utforske videre.

Å finne kjernepunkter i teksten

I skjønnlitteraturen - og i livet - er personer og konflikter sammensatte og komplekse. Når vi tolker, skal vi vise hvilke sider ved et tema som blir beslyst. Det kan vi gjøre ved å finne punkter i teksten der det tematiske kommer særlig tydelig fram. Disse punktene har vi kalt kjernepunkter.

Kjernepunktene finner vi ved å se etter steder i teksten hvor det skjer noe spesielt: en uventet handling, en viktig refleksjon, en krangel, en tilståelse og så videre. I slike situasjoner kommer følelser, tanker og viktige sider ved temaet særlig tydelig fram, og en nærmere analyse av disse punktene kan fortelle oss mye om teksten som helhet.

Kjernepunkter i noveller og romaner

Noveller er som regel forholdsvis korte tekster. Derfor er det ikke uvanlig at kjernepunktene går mer eller mindre over i hverandre. Av og til kan helenovellen være ett eneste kjernepunkt fordi hele handlingen kretser rundt én situasjon.

Romaner er lengre, de kan ha parallelle handlingsforløp, spenne over lange tidsrom og skildrer som regel mange ulike situasjoner. Da må vi se etter tekstdeler der konflikten er særlig tydelig, eller steder der historien tar en ny vending

Arbeid med kjernepunktene

Nå vi har valgt ut noen kjernepunkter, kan vi gå videre med å analysere de tekststedene vi har festet oss ved. Vi ser på hvordan temaet blir belyst, og hvilke virkemidler som er med på å framheve det tematiske.

Forholdet mellom kjernepunktene og hele teksten

Når vi har analysert de tekstdelene vi har valgt ut, kan vi til slutt se på hvordan det vi har kommet fram til, passer inn i teksten som helhet. Vi kan summere opp det vi har gjort, slik:

  • Ved å sette fram en hypotese om tema og velge ut kjernepunkter har vi lagt grunnlaget for å fortsette tolkningen.
  • Gjennom analysen av kjernepunktene har vi utdypet de tankene og ideene som vi hadde om teksten.
  • Ved å sammenholde analysene av kjernepunktene og hele teksten har vi fått en helhetlig forståelse av teksten.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS