Flervalgsoppgaver, faktatest

 Her finner du 30 spørsmål knyttet til sjangerlæren, både skjønnlitteratur og sakprosa. Du kan velge mellom tre svaralternativer, og bare ett av dem er riktig. Faktatesten kan brukes som en repetisjonsprøve etter at dere har jobbet med sjangerlæren.

 

Oppgave

 Kryss av for riktig svar:

 

1. Hva skiller skjønnlitteratur og sakprosa?

a Forholdet til virkeligheten
b Lengden på tekstene
c Bruken av språklige bilder

 

2.  Hva er kjernepunkter?

a Punkter i teksten der sentrale sider ved temaet kommer fram
b Punkter i teksten med størst tankevirksomhet hos hovedpersonen
c Punkter i teksten som står ”mellom linjene”

 

3. Hva betyr ”epos”?

a mytisk fortelling
b sterke følelser
c det som er sagt

 

4. Hvilken av disse sjangrene er episk?

a myte
b dikt
c artikkel

 

5. De eldste episke tekstene i Norden er

a lovtekstene
b Gudediktene
c sagaene

 

6. En 1.-personsfortelling kalles også

a en personlig fortelling
b en jeg-fortelling
c en novelle

 

7. Når fortelleren forteller om noe som har hendt andre, kaller vi det

a en 3.-personsfortelling
b en 1-personsfortelling
c en 2.-personsfortelling

 

8. Skiftende synsvinkel er

a når synsvinkelen skifter mellom flere fortellere
b når synsvinkelen viser at fortelleren forandrer seg gjennom historien
c når synsvinkelen skifter mellom flere personer i teksten

 

9. “In medias res” betyr

a midt på treet
b en mellomting
c i midten av tingene

 

10. Når hendelser fortelles i den rekkefølgen de har skjedd, kalles det

a parallellhandling
b tilbakeblikk
c kronologisk fremstilling

 

11. Forskjellen mellom typer og individer går ut på at

a de har ulik bakgrunn
b typer er enklere sammensatt enn individer
c de representerer ulike kjønn 
 

 

12. Ordet ”drama” kommer fra

a det greske ordet ”dran”, som betyr ”å handle, gjøre”
b det latinske ordet ”dracus”, som betyr ”å spille”
c engelsk, og betyr spenning

 

13. Inndelinger i et drama kalles

a avsnitt
b akter og scener
c vers og strofer

 

14. Det å fortelle om noe som har skjedd i fortiden i et drama, kalles

a erindring
b kronologisk fremstilling
c retrospektiv teknikk

 

15. Samlebetegnelsen for det visuelle scenebildet i teatret kalles

a scenografi
b kinematografi
c typografi

 

16. En lydkulisse er

a en radio
b en syngende skuespiller
c en lyd som forteller oss hvor handlingen foregår

 

17. Ordet ”lyrikk” kommer fra

a det greske ordet ”lyra”, som er et strengeinstrument
b det greske ordet ”lyrein”, som betyr ”klar stemme”
c det latinske ordet ”ludo”, som betyr ”jeg spiller, leker”

 

18. De assosiasjonene vi får til et ord, kalles

a denotasjon
b konnotasjon
c spekulasjon

 

19. En metafor er et språklig bilde som

a blir brukt i overført betydning
b gir noe abstrakt menneskelige egenskaper
c lar noe konkret illustrere noe abstrakt

 

20. Hvilket språklig bilde er dette: ”Trærne visker i vinden”

a personifikasjon
b besjeling
c symbol

 

21. En subjektiv fremstilling er preget av

a egne meninger
b andres meninger
c å se flere sider av en sak

 

22. Ordet ”kåseri” stammer fra

a det greske ordet ”cain”, som betyr ”liten tekst”
b det engelske ordet ”cause”, som betyr ”grunn”
c det franske ordet ”causer”, som betyr ”å samtale”

 

23. I et kåseri er stilen gjerne preget av

a lange og kompliserte setninger, mange språklige bilder
b korte setninger, muntlig stil
c mange fremmedord

 

24. En tekst med ”fallende viktighet” er

a en tekst der innholdet blir mindre og mindre viktig utover i teksten
b en tekst som ikke lenger er aktuell
c en tekst med et dårlig poeng

 

25. En reportasje er

a en rapport fra en reise
b en saklig og nøktern nyhetsartikkel
c en sammensatt tekst med bakgrunnsstoff, intervjuer, bilder med mer

 

26. Kronikken følger dette komposisjonsmønsteret:

a fiskprinsippet
b prinsippet om den omvendte pyramiden
c brødtekstprinsippet

 

27. I et leserbrev bør skribenten

a undertegne med fullt navn
b skjule sin identitet
c gi telefonnummeret

 

28. En anmeldelse er hovedsaklig

a subjektiv
b objektiv
c nøytral

 

29. En kommentar er vanligvis skrevet av

a avisas egne journalister
b skribenter utenfra
c begge deler

 

30. Dette er ikke sakprosa:

a rutetabeller
b sagn
c matoppskrifter

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2009

© Cappelen Damm AS