Årsplan i norsk for VG1

Læreplanen i norsk for VG1 er omfattende, og med bare fire timer pr. uke er det nødvendig å planlegge undervisningen for å dekke de forskjellige læringsmålene så godt som mulig. Fire uketimer tilsvarer 150 timer på årsbasis. Men i praksis blir en del av disse timene brukt til andre aktiviteter som ekskursjoner, heldagsprøver, elevarrangementer og orienteringer av ulike slag. Det er derfor ikke urealistisk å regne med at ca. 20 av de 150 timene disponeres til annet enn norskundervisning i løpet av et skoleår.

 

Tekstene i Spenn for VG1 er delt inn i temaer, og temaene danner utgangspunkt for de fleste arbeidsøktene vi foreslår i planen. Med utgangspunkt i tekstenes innhold og arbeidsoppgaver har vi lagt inn forslag til teoristoff som kan trekkes inn. Under temaet ”Jeg og de andre” er det for eksempel mange dikt. Da kan det være naturlig å legge inn noen timer om lyrikk her for å friske opp og videreutvikle kunnskapene elevene har fra ungdomsskolen. Men det er elever og lærere som bestemmer valg av tema, og hva de vil arbeide med. Det blir derfor en vurderingssak når en vil trekke inn ulike typer teoristoff.

 

Læreplanen sier at vi skal lese samtidstekster og eldre tekster og se på likheter og forskjeller i verdier og skrivemåter. I Spenn for VG1 er de eldre tekstene samlet i egne bolker, og vi viser til aktuelle tekster gjennom samleoppgaver etter hvert tema. I tillegg til økter med utgangspunkt i temaer, forslår vi to arbeidsøkter som tar opp myter og medier og sammensatte tekster.

 

Vi foreslår tidsbruk for hver økt, men lærer og elever må selv bestemme når de vil arbeide med et bestemt emne, og om de eventuelt vil splitte det opp i flere bolker. Når vi trekker 20 timer fra årsrammen på 150, har vi 130 timer til disposisjon. I forslaget til årsplan har vi brukt 120 timer. De resterende 10 timene kan brukes til å legge inn emner som ikke er nevnt i arbeidsplanen, eller til å utvide arbeidet med noe av stoffet, for eksempel ved å presentere læringsstoff i elevframføringer  eller prosjektarbeid.

 

Sidemålsopplæringen er ikke nevnt som eget punkt i årsplanen. Det beste er om opplæringen kommer så regelmessig som mulig. Under ”Skriftlige tekster” på nettstedet er det lagt inn en artikkel kalt ”Med nynorsk som sidemål”. I tilknytning til denne artikkelen er det laget en rekke interaktive øvingsoppgaver. Læreverket omfatter også en grammatikk, Spenn minigrammatikk. På nettstedet ligger det øvingsoppgaver i grammatisk analyse. Heller ikke dette er lagt inn i planen. Både sidemålsoppgavene og grammatikkoppgavene er selvinstruerende og kan legges inn som en del av en skoletime når det er behov for det.

Lykke til med arbeidet!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.08.2007

© Cappelen Damm AS